Life Alignmentor

อ.หม่อม ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

" ปรับองศาจิต เปลี่ยนชีวิตให้สุขขั้นเทพ "

Partnership Approach | Analytical & Implementation | Flexibility & Smooth Delivery

    

การปรับเปลี่ยนองค์กร นวัตกรรม การเพิ่มผลผลิต วิธีปฏิบัติที่ดี

Our Commitment : UNIQUE
Understand customers for Need fulfillment with Integrated and Quality approach to Unleash people's potential and to deliver Extraordinary results
การปรับเปลี่ยนองค์กร

การปรับเปลี่ยนองค์กร

Performance Excellence
บูรณาการระบบการจัดการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Coaching/Mentoring

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Enterprise Model
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ระบบการจัดการลูกค้า
Leadership Development

นวัตกรรมการบริการ

นวัตกรรมการบริการ

การพัฒนาบริการใหม่
ระบบประกันคุณภาพบริการ
Service KPI, SLA
วัฒนธรรมการบริการ

การเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลผลิต

การจัดการ/ปรับปรุงกระบวนการ
การพัฒนาระบบ/มาตรฐาน
การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
HRM/HRD/OD

วิธีปฏิบัติที่ดี

วิธีปฏิบัติที่ดี

การจัดการความรู้
Best Practice
MIS for Decision Making
Networking/Study Tour

พัฒนาทุกระดับ

พัฒนาทุกระดับ

การโค้ชเพื่อการพัฒนาทุกระดับ (Coaching)
ระดับบุคคล
(1:1 / Leadership Coaching)
ระดับทีม – ระดับองค์กร
(Group - Team / Transformative Coaching)

Achievement

ใบรับรองเกี่ยวกับวิชาชีพ

 • Certified Consultant : APEC Business Counselor (ที่ปรึกษาวิชาชีพ APEC IBIZ รุ่นที่ 1)
 • Certified Enterprise Diagnosis and Consultation (นักวินิจฉัยให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ รุ่นที่ 1)
 • Certified Financial Advisor (นักวิเคราะห์การเงิน รุ่นที่ 1)
 • Certified Total Quality Management (TQM) Promoter (นักส่งเสริมการจัดการคุณภาพ รุ่นที่ 1)
 • Certified NLP for Transformational Coaches & Trainers Proactive Forum
 • Certified Life Coaching Practitioner
 • Certified of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith
 • Certified of Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)
 • Certified of Professional Hypnotherapist
 • Certified of NLP for Transformational Coaches & Trainers
 • Certificate of NLP Practitioner’s
 • Certificate of NLP Coach
 • ผู้ตรวจแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development)
 • นักวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศนียบัตรทางวิชาการภูมิปัญญาจีน (Certified Feng Shui Consultant) ครอบคลุมองค์ความรู้และเคล็ดวิชาด้านฮวงจุ้ยชัยภูมิ / ฮวงจุ้ยเฮียงคงปวยแช (ฮวงจุ้ยระบบดาวเหิร) / ฮวงจุ้ยเฮียงคงหลักจับซี้ข่วย (ฮวงจุ้ยระบบ 64 ข่วย) / เสี่ยมึ่ง กวก (เคล็ดวิชาประตูเมือง) / ดวงจีนโป๊ยยี่สีเถียว / ฤกษ์ยามระบบโป๊ยยี่ / ฤกษ์ยามเฮียงคงหลักจับซี้ข่วย (ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย) / โหงวเฮ้ง จากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย โดยอาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม, 2554

Personal Info

 •   +668-5662-5463
 •  83/66 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 14 แขวงท่าแร้ง
  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
 •   wasit.p@lifealignmentor.com

26,500 ผู้ใช้บริการ

จำนวนผู้บริหารที่ใช้บริการ จากจำนวนโครงการ 265 โครงการและผลงานด้านการวิจัย
11
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
74
หน่วยงานภาครัฐ
80
ภาคเอกชน
100
โครงการและงานวิจัย
บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

มีโอกาสได้พัฒนางานร่วมกับ ดร.วสิษฐ์ พรมบุตร และอาจารย์เจริญสิน เลิศมหกิจ ที่ผ่านงานการเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำมามากมาย ประกอบกับการเป็นนักวิชาการทำให้มีองค์ความรู้มากมาย ทั้งงานด้านการบริหารและงานเชิงกลยุทธ์ ท่านอาจารย์สามารถบรูณาการองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำงานแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน การทำ Workshop ที่เข้มข้น ให้เราเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัดในงานที่แท้จริง ท่านอาจารย์สามารถอธิบายไขข้อคำถามได้อย่างชัดเจนในทุกข้อคำถาม ซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกัน อาจารย์ทั้งสองจะมีการติดตามงานและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง ทำให้เราสามารถเดินต่อไปได้ด้วยตัวเราเอง ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ช่วยทำให้ผลงานเป็นที่พอใจของผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นค่ะ
คุณเด่นนภา สุขท่า

คุณเด่นนภา สุขท่า

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA เป็นองค์กรขนาดใหญ่ระบบงานค่อนข้างมีความซับซ้อน การพัฒนางานด้านคุณภาพบริการถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อองค์กรมาก. จึงจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยงานในการจัดทำกระบวนการทำงานให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและสามารถรับประกันงานด้านบริการกับลูกค้าได้ในอนาคต การคัดเลือกที่ปรึกษาเข้ามาร่วมงานถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ หลังจากได้ทำงานร่วมกับทีมงานของ ดร.วสิษฐ์ แล้วพบว่าบุคลากรมีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานทำให้ได้ผลงานออกมามีคุณภาพ สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมได้
คุณมานพ ชอบประดิษฐ์

คุณมานพ ชอบประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เคยทำงานร่วมกับที่ปรึกษามาหลายรายรวมถึงทีมของ อาจารย์วสิษฐ์ มาก่อนหน้าแล้วและเมื่อมีแผนในการจ้างที่ปรึกษาในงานของตนเอง ก็ไม่ลังเลที่จะเลือกร่วมงานกับทีมนี้เลย นอกจาก เหตุผลทางด้านวิชาการความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและชำนาญในเนื้องาน แล้วนั้น ที่ปรึกษาทีมนี้ยังมีความเป็นกันเองทำให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ความกระตือรือร้นในการทำงานที่ไม่ใช่เพียงแค่ให้งานออกมาเป็นเล่มๆ แต่ยังแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นให้งานที่ศึกษาเป็นประโยชน์สามารถทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมที่ปรึกษาทุกท่าน และถ้ามีงานจ้างที่ปรึกษาอีกก็จะไม่ลังเลอีกเช่นกันที่จะเลือกทีมนี้ค่ะ
คุณโอริสา   แสนทวีสุข

คุณโอริสา   แสนทวีสุข

หัวหน้าแผนกพัฒนาระบบประกันคุณภาพงาน

CONTACT US

ABOUT ME

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
Consulting, Training and Coaching

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงาน และเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานด้านวิทยากร/ที่ปรึกษาและด้านอื่นๆ (ในอดีต – ปัจจุบัน)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบการบริการ (Service Design and Improvement)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในสถานประกอบการ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ (Quality Document Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิต (Supply Chain-Operation Management)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ เครื่องมือทางสถิติ (QC Story) ในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน (Problem Solving, Theme – Task Achievement)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำระบบคุณภาพและการจัดการ การจัดทำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Quality Management System Development)
 • ที่ปรึกษาในด้านการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study)
 • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหาร/จัดการองค์กร และพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนการจัดการและการบริหารโครงการ (Project Planning and Management)

OKRs Implementation Training, Coaching, Consulting

บริการ (Value Service)

พัฒนา ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาการจัดการองค์กรด้วยการใช้ OKRs สร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ ดำเนินการอย่างสอดคล้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

Enable clients to use OKRs build a high-performance culture that is based on Focus, Alignment, and Achievement”

บริการที่ตอบกับความต้องการของคุณ :

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Onsite Workshops
 2. การโค้ชแบบ Remote Coaching
 3. การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site Workshop

บริการแบบ On-Site workshop ครอบคลุมถึงการนำเสนอแบบสรุปต่อผู้บริหาร (Executive overviewเพื่อให้พิจารณาภาพรวมในการนำ OKRs ไปใช้ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site workshop (สำหรับบุคลากรจำนวน 20 ท่าน/Workshop และการโค้ชแบบ Remote Coaching ในช่วง 3 เดือน ทั้งนี้สามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการ Workshop หรือขยายระยะเวลาของการทำ Remote Coaching ได้ สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

 • การออกแบบ (Set) : ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) : ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆในองค์กร
 • การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) : การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

Workshop: พื้นฐาน OKRs & Setting OKRs

สาระสำคัญของ Workshop ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนา V/MOKRs
 • การพัฒนา Tactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs) ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนา Share OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Aignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs
 • การใช้ leading indicators, and lagging indicators สำหรับ OKRs
 • การสร้างแรงจูงใจในการบรรลุความสำเร็จตาม OKRs

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น handouts, templates ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Workshop ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  bidirectional (top-down และ bottom-up) process

 • กำหนด OKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับ OKRs ในภาพรวมขององค์กร

สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Refining and Aligning the OKRs) :

 • กำหนด Share OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน  (Cross-Functional) Alignment) โดยมีการติดตามการ Refining and Aligning the OKRs ผ่านระบบ Online ในช่วงเวลา 2 – 3 สัปดาห์ หลังการออกแบบ (SetOKRs

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

OKR Champions การพัฒนาและโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Championsตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ Implement OKRs องค์กรจะมีสิทธิ์ในการปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์, email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

2.การโค้ชแบบ Remote Coaching

การโค้ชแบบ Remote Coaching เป็นบริการที่เป็นทางลัด โดยคงสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับ Onsite Workshops แตกต่างที่ใช้ระบบ VDO Conference ในการสื่อสาร สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

การออกแบบ (Set) : ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) : ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆในองค์กร

การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) : การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

OKR Champions การพัฒนาและการโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions จะมีสิทธิ์ในการ email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

Webinar พื้นฐาน OKRs

สาระสำคัญในเวลา 2 ชั่วโมง ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนา V/MOKRs
 • การพัฒนา Tactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs) ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนา Share OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Aignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น handouts, templates ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Webinar ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  bidirectional (top-down และ bottom-up) process

 • กำหนด OKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับ OKRs ในภาพรวมขององค์กร

สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) :

 • กำหนด Share OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน  (Cross-Functional) Alignment)

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

OKR Champions การพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions จะมีสิทธิ์ในการ email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

3.การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

บริการให้คำปรึกษาระยะเวลา 1 ชั่วโมง (1 hour OKR consultations) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น

 • ประเมินการนำ OKRs ไปใช้ (Quick Assessment)
 • การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในการใช้ OKRs
 •  Q&A เกี่ยวกับ OKRs
 • ฯลฯ