Life Alignmentor

อ.หม่อม ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร

" ปรับองศาจิต เปลี่ยนชีวิตให้สุขขั้นเทพ "

Partnership Approach | Analytical & Implementation | Flexibility & Smooth Delivery

    

Line Shop

การปรับเปลี่ยนองค์กร นวัตกรรม การเพิ่มผลผลิต วิธีปฏิบัติที่ดีOur Commitment : UNIQUE
Understand customers for Need fulfillment with Integrated and Quality approach to Unleash people's potential and to deliver Extraordinary results
การปรับเปลี่ยนองค์กร

การปรับเปลี่ยนองค์กร

Performance Excellence
บูรณาการระบบการจัดการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Coaching/Mentoring

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Enterprise Model
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ระบบการจัดการลูกค้า
Leadership Development

นวัตกรรมการบริการ

นวัตกรรมการบริการ

การพัฒนาบริการใหม่
ระบบประกันคุณภาพบริการ
Service KPI, SLA
วัฒนธรรมการบริการ

การเพิ่มผลผลิต

การเพิ่มผลผลิต

การจัดการ/ปรับปรุงกระบวนการ
การพัฒนาระบบ/มาตรฐาน
การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
HRM/HRD/OD

วิธีปฏิบัติที่ดี

วิธีปฏิบัติที่ดี

การจัดการความรู้
Best Practice
MIS for Decision Making
Networking/Study Tour

พัฒนาทุกระดับ

พัฒนาทุกระดับ

การโค้ชเพื่อการพัฒนาทุกระดับ (Coaching)
ระดับบุคคล
(1:1 / Leadership Coaching)
ระดับทีม – ระดับองค์กร
(Group - Team / Transformative Coaching)

Achievement

ใบรับรองเกี่ยวกับวิชาชีพ

 • Certified Consultant : APEC Business Counselor (ที่ปรึกษาวิชาชีพ APEC IBIZ รุ่นที่ 1)
 • Certified Enterprise Diagnosis and Consultation (นักวินิจฉัยให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ รุ่นที่ 1)
 • Certified Financial Advisor (นักวิเคราะห์การเงิน รุ่นที่ 1)
 • Certified Total Quality Management (TQM) Promoter (นักส่งเสริมการจัดการคุณภาพ รุ่นที่ 1)
 • Certified NLP for Transformational Coaches & Trainers Proactive Forum
 • Certified Life Coaching Practitioner
 • Certified of the Stakeholder Centered Coaching by Marshall Goldsmith
 • Certified of Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming (NLP)
 • Certified of Professional Hypnotherapist
 • Certified of NLP for Transformational Coaches & Trainers
 • Certificate of NLP Practitioner’s
 • Certificate of NLP Coach
 • ผู้ตรวจแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Development)
 • นักวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศนียบัตรทางวิชาการภูมิปัญญาจีน (Certified Feng Shui Consultant) ครอบคลุมองค์ความรู้และเคล็ดวิชาด้านฮวงจุ้ยชัยภูมิ / ฮวงจุ้ยเฮียงคงปวยแช (ฮวงจุ้ยระบบดาวเหิร) / ฮวงจุ้ยเฮียงคงหลักจับซี้ข่วย (ฮวงจุ้ยระบบ 64 ข่วย) / เสี่ยมึ่ง กวก (เคล็ดวิชาประตูเมือง) / ดวงจีนโป๊ยยี่สีเถียว / ฤกษ์ยามระบบโป๊ยยี่ / ฤกษ์ยามเฮียงคงหลักจับซี้ข่วย (ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย) / โหงวเฮ้ง จากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย โดยอาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม, 2554

Personal Info

 •   +668-4995-9451
 •  43 ถ.เทพสุรินทร์ ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 •   wasit.p@lifealignmentor.com

26,500 ผู้ใช้บริการ

จำนวนผู้บริหารที่ใช้บริการ จากจำนวนโครงการ 265 โครงการและผลงานด้านการวิจัย
11
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
74
หน่วยงานภาครัฐ
80
ภาคเอกชน
100
โครงการและงานวิจัย

Testimonial

CONTACT US

ABOUT ME

 

An Independent Certified Coach, Teacher, Trainer and Speaker with The John Maxwell Team Read more ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงาน และเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ขอบเขตความรับผิดชอบของการทำงานด้านวิทยากร/ที่ปรึกษาและด้านอื่นๆ (ในอดีต – ปัจจุบัน)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการพัฒนาระบบการบริการ (Service Design and Improvement)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในสถานประกอบการ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ (Quality Document Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิต (Supply Chain-Operation Management)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการประยุกต์ใช้ เครื่องมือทางสถิติ (QC Story) ในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงงาน (Problem Solving, Theme – Task Achievement)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการจัดทำระบบคุณภาพและการจัดการ การจัดทำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Quality Management System Development)
 • ที่ปรึกษาในด้านการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ (Project Feasibility Study)
 • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการบริหาร/จัดการองค์กร และพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • วิทยากรและที่ปรึกษาในด้านการวางแผนการจัดการและการบริหารโครงการ (Project Planning and Management)

OKRs Implementation Training, Coaching, Consulting

บริการ (Value Service)

พัฒนา ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาการจัดการองค์กรด้วยการใช้ OKRs สร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ ดำเนินการอย่างสอดคล้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

Enable clients to use OKRs build a high-performance culture that is based on Focus, Alignment, and Achievement”

บริการที่ตอบกับความต้องการของคุณ :

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Onsite Workshops
 2. การโค้ชแบบ Remote Coaching
 3. การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site Workshop

บริการแบบ On-Site workshop ครอบคลุมถึงการนำเสนอแบบสรุปต่อผู้บริหาร (Executive overviewเพื่อให้พิจารณาภาพรวมในการนำ OKRs ไปใช้ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site workshop (สำหรับบุคลากรจำนวน 20 ท่าน/Workshop และการโค้ชแบบ Remote Coaching ในช่วง 3 เดือน ทั้งนี้สามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการ Workshop หรือขยายระยะเวลาของการทำ Remote Coaching ได้ สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

 • การออกแบบ (Set) : ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) : ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆในองค์กร
 • การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) : การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

Workshop: พื้นฐาน OKRs & Setting OKRs

สาระสำคัญของ Workshop ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนา V/MOKRs
 • การพัฒนา Tactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs) ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนา Share OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Aignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs
 • การใช้ leading indicators, and lagging indicators สำหรับ OKRs
 • การสร้างแรงจูงใจในการบรรลุความสำเร็จตาม OKRs

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น handouts, templates ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Workshop ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  bidirectional (top-down และ bottom-up) process

 • กำหนด OKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับ OKRs ในภาพรวมขององค์กร
สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Refining and Aligning the OKRs) :
 • กำหนด Share OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน  (Cross-Functional) Alignment) โดยมีการติดตามการ Refining and Aligning the OKRs ผ่านระบบ Online ในช่วงเวลา 2 – 3 สัปดาห์ หลังการออกแบบ (SetOKRs

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

OKR Champions การพัฒนาและโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Championsตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ Implement OKRs องค์กรจะมีสิทธิ์ในการปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์, email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

2.การโค้ชแบบ Remote Coaching

การโค้ชแบบ Remote Coaching เป็นบริการที่เป็นทางลัด โดยคงสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับ Onsite Workshops แตกต่างที่ใช้ระบบ VDO Conference ในการสื่อสาร สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

การออกแบบ (Set) : ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) : ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆในองค์กร

การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) : การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

OKR Champions การพัฒนาและการโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions จะมีสิทธิ์ในการ email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

Webinar พื้นฐาน OKRs

สาระสำคัญในเวลา 2 ชั่วโมง ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนา V/MOKRs
 • การพัฒนา Tactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs) ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนา Share OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Aignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น handouts, templates ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Webinar ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  bidirectional (top-down และ bottom-up) process

 • กำหนด OKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับ OKRs ในภาพรวมขององค์กร

สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) :

 • กำหนด Share OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน  (Cross-Functional) Alignment)

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

OKR Champions การพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions จะมีสิทธิ์ในการ email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

3.การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

บริการให้คำปรึกษาระยะเวลา 1 ชั่วโมง (1 hour OKR consultations) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น

 • ประเมินการนำ OKRs ไปใช้ (Quick Assessment)
 • การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในการใช้ OKRs
 •  Q&A เกี่ยวกับ OKRs
 • ฯลฯ