หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA [Code 2560-001]

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA [Code 2560-001]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินองค์กรตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA
  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินการองค์กร (Organizational Performance Report : OPR)
  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินองค์กรตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA

รายละเอียดหลักสูตร :

  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA เชิงปฏิบัติ (Practical TQA/SEPA/PMQA)
  • การเขียนรายงานผลการดำเนินการองค์กร (Organizational Performance Report Writing)
  • การประเมินองค์กร (Organizational Assessment)

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง