หลักสูตรยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย NLP [Code 2560-038]

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร/วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียดหลักสูตร : สมมติฐานเบื้องต้นของ NLP กับค่านิยมขององค์กรที่เป็นเลิศ (Organization Excellence) ทักษะและเครื่องมือสำคัญของ NLP เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การรีโปรแกรมการตัดสินใจที่จำกัด (Reprograming Limiting Decisions) การใช้ Trance-formations เพื่อผลการดำเนินงานเป็นเลิศ

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ) [Code 2560-031]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผล เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : Workshop : การใช้ 7S Model ประเมินและวิเคราะห์องค์กร การประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก การใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาองค์กร แนวทางการรักษาผลการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร Workshop : การใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก [Code 2560-030]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผล เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : ความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ภาพรวมของการพัฒนาองค์การ กระบวนการในการพัฒนาองค์การ เทคนิคในการพัฒนาองค์การ การใช้ 7S Model ประเมินและวิเคราะห์องค์กร

หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) [Code 2560-029]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการสร้างความสอดคล้องในทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่ท้าทาย (Massive Action Plan) รายละเอียดหลักสูตร : เชื่อมต่อกระบวนการปฏิบัติ สร้างผลลัพธ์แบบทะลุทะลวง (Articulate Actionable Processes to Breakthrough Performance) สร้างความเป็นไปได้ด้วยแผนปฏิบัติการที่ท้าทาย (Bringing a New Level of Productivity with Massive Action Plan)

หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [Code 2560-028]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการสร้างความสอดคล้องในทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่ท้าทาย (Massive Action Plan) รายละเอียดหลักสูตร : เหลียวหลัง แลหน้าทิศทางองค์กร (Firm Direction Review) สร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของ (Creation of the Vision, Mission, Values of Firm) ต่อยอดความสอดคล้องในทิศทาง (Ownership of the Vision, Mission, Values of Firm) กลั่นพลังยกระดับผลงาน: Passion Camp (Internalized & Energized Performance Force with Passion Camp) ทะลายทุกข้อจำกัดด้วย S.M.A.R.T Goal (Destroy the Barrier with S.M.A.R.T Goal)

หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) [Code 2560-027]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดบริหารผลงาน (Performance Management System) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร : Workshop : กำหนดโครงสร้างของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดสมรรถนะ (Competency) การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน การจัดทำแบบประเมินผลงาน วิธีการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล Workshop : การประเมินผลงาน การนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ [Code 2560-026]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดบริหารผลงาน (Performance Management System) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร : ภาพรวมการบริหารผลงาน (Performance Management System) วัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน การบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน วงจรและกระบวนการในการบริหารผลงาน (Performance Planning/Performance Appraisal/Performance Review) โครงสร้างของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และขั้นตอนการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดสมรรถนะ (Competency)

หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ (ต่อ) Business Planning for Service Organization [Code 2560-024]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบหลักการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ จัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป เพื่อทราบหลักการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ รายละเอียดหลักสูตร : ทำอย่างไรจึงจะเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน การจัดทำแผนการเงิน การประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุน Workshop: กรณีศึกษา การจัดทำแผนการดำเนินงานบริการและ แผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป

หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Business Planning for Service Organization [Code 2560-023]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบหลักการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ จัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป เพื่อทราบหลักการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ รายละเอียดหลักสูตร : การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และ แผนการเงิน โดยสังเขป Workshop: กรณีศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ การจัดทำแผนการตลาดบริการของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป

หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) กับการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล รายละเอียดหลักสูตร : หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงที่สำคัญ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล การติดตามและทบทวนความเสี่ยง