หลักสูตรเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วย NLP [Code 2560-040]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีทักษะและมุมมองที่การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ดี เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในองค์การได้อย่างยั่งยืน รายละเอียดหลักสูตร : พื้นฐาน Neuro – Linguistic Programming : NLP NLP Presuppositions การวิเคราะห์ปัญหาด้วย NLP S.C.O.R.E. Model เทคนิคการใช้ Cartesian Question ในการตัดสินใจ เคล็ดลับในการใช้ RPM (Rapid Planning Method) สร้างแผนปฏิบัติการที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

หลักสูตรค้นหาจุดแข็งสร้างเป็นจุดแกร่งที่ทรงพลัง [Code 2560-039]

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญ ของจุดแข็งของบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเจาะจุดแข็งในการยกระดับ ศักยภาพในการทำงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การค้นหาจุดแข็ง สร้างเป็นจุดแกร่งและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : บทบาทและความสำคัญของจุดแข็งของบุคคล วิธีการทำแบบทดสอบเจาะจุดแข็ง การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งสู่ความสำเร็จ การโค้ชตนเอง (Self-Coaching) ด้วยจุดแข็ง เพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงาน การเพิ่มศักยภาพของทีมด้วยจุดแข็ง การนำจุดแข็งไปใช้ในการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรคิดข้ามช็อตแล้วก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วย Success Principle & NLP [Code 2560-037]

วัตถุประสงค์ : เพื่อดึงศักยภาพและความเป็นผู้นำของตนเอง เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์ รายละเอียดหลักสูตร : พื้นฐาน Neuro – Linguistic Programming : NLP กำหนดผลลัพธ์ที่เยี่ยมแบบ Jack Canfield Success Principle และ NLP Outcome Setting กลวิธีการกำจัดความกลัว และการเปลี่ยนความเชื่อ เทคนิคการปรับ เปลี่ยน สั่งสมพฤติกรรมแห่งความสำเร็จ การสร้างพลังทวีขยายขนาดความสุขและความสำเร็จ

หลักสูตร NLP เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [Code 2560-036]

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR / หัวหน้างาน เพื่อเพิ่มเพิ่มผลิตภาพขององค์กร เพื่อใช้ NLP ในการเพิ่มผลิตภาพ รายละเอียดหลักสูตร : สมมติฐานเบื้องต้นของ NLP กับแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ ทักษะและเครื่องมือสำคัญของ NLP เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การใช้ NLP สร้างความเป็นเลิศของบุคคล และทีมในกิจกรรม โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ผลิตภาพเพิ่มได้ด้วยการโปรแกรมจิตใต้สำนึก

หลักสูตรเพิ่มผลผลิตด้วยศาสตร์การโค้ช [Code 2560-035]

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์โค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงาน เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การโค้ชชิ่งเพื่อการ เพิ่มผลผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : แนวทางการใช้ศาสตร์โค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต การเป็นผู้นำทีมโดยการโค้ช การกำหนดผลลัพธ์จากการโค้ชเพื่อการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตด้วยการฟังและการตั้งคำถามที่ได้ผล การใช้ 4 Is Coaching model ในการสร้างพลังทวีเพื่อ การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตด้วยกลยุทธ์การโค้ชเพื่อการบริหารเวลาทอง ของแต่ละวัน

หลักสูตรผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ GREAT Leader as a LEADERSHIP Coach [Code 2560-034]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการโค้ช รวมทั้งเกิดทักษะการโค้ชที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการตามนโยบายขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและในที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งขององตนเอง ทีมงานและขององค์กรต่อไป รายละเอียดหลักสูตร : บทบาทของผู้นำ-ผู้บริหาร-โค้ช การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก “ผู้นำ” สู่การเป็น “โค้ช” แนวคิด Heart / Head / Hand สำหรับผู้นำแบบโค้ช การสื่อสาร – การพูดและการฟัง – ของผู้นำแบบโค้ช קישור בתוך הבלוג การโค้ชของผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ – การสร้างภาวะผู้นำในระดับบุคคลและทีม

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (ต่อ) [Code 2560-033]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยาการบังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคการใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) สำหรับพัฒนาตนเอง และผู้อื่น เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย Agreement Frame Workshop : การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย Agreement Frame การลดสภาวะอารมณ์ลบด้วย Perceptual Position E + R = O สมการสู่ความสำเร็จของผู้นำ เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T Goal เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ BIFF Feedback Method

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน [Code 2560-032]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยาการบังคับบัญชา เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคการใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) สำหรับพัฒนาตนเอง และผู้อื่น เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : ความสำคัญของภาวะผู้นำ คุณสมบัติของผู้นำที่เป็นเลิศ กลไกในการคิด (Model of Communication) การเป็นต้นเหตุ และการเป็นผู้ถูกกระทำ (Cause & Effect) click here now ความปรารถนา 6 ประการของมนุษย์ (6 Core Needs) การสร้างสัมพันธภาพ และความไว้วางใจ (Rapport – Building trust & relationship)

หลักสูตรปลูกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณด้วย NLP [Code 2560-025]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับผู้เริ่มต้นอยากทำธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับผู้อยากพัฒนาธุรกิจ/สินค้า/บริการ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน รายละเอียดหลักสูตร : พื้นฐาน Neuro – Linguistic Programming (NLP) กำหนดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแบบ NLP (NLP Outcome Setting) การสร้าง Alignment   ของความเป็นผู้กรอบการด้วย 6 ขั้นตอนของ   NLP Logical Level พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนด้วย Disney Strategy พัฒนาแผนธุรกิจที่ตอบกับชีวิตที่ใช่ และรายได้ที่ปรารถนาด้วย Talent Dynamics

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening Skills[Code 2560-010]

วัตถุประสงค์ : ทราบและเข้าใจทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร และชีวิตประจำวัน รายละเอียดหลักสูตร : ความสำคัญของการฟัง ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการตั้งคำถาม การตีความ และรับฟังอย่างเข้าใจ กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ