หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) [Code 2560-018]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถนำแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง รายละเอียดหลักสูตร : ภาพรวมของการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง SEPA แนวคิดของ SIPOC Model การนำหลักการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ การวางแผนและทบทวนสภาพปัจจุบัน แนวทางการจัดทำข้อกำหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ แนวทางการจัดทำ As Is Process  

หลักสูตรจัดการกระบวนการอย่างไรให้เหนือชั้น[Code 2560-017]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการ แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตร : ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ การวางแผนกระบวนการ การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ มาตรฐานในการทำงาน

หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-016]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการประยุกต์ใช้ กระบวนการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับ Double Loop Learning, Dialogue และทักษะการ Reflection รายละเอียดหลักสูตร : หลักการ (Principle) และรูปแบบ (Model) ของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้  ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้ วงจรการเรียนรู้แบบ Single Loop และ Double Loop การพัฒนารูปแบบความคิด และวิสัยทัศน์ร่วม  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ เทคนิคการ Dialogue เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นทีม ความสำเร็จในการนำ Knowledge Management และ Learning Organization ไปใช้ในองค์กร

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ[Code 2560-015]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคของการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้ รายละเอียดหลักสูตร : หลักการและแนวคิด การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเตรียมตัววางแผน การจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดแผนงานเริ่มต้น/จัดทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวนแผน และการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

หลักสูตรทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-009]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารเวลา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารเวลาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดหลักสูตร : พื้นฐานสำคัญเรื่องเวลา, การวิเคราะห์เวลา-การใช้เวลา การวางแผนการใช้เวลาเพื่อความสำเร็จ การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย, การจัดงานตามลำดับความสำคัญ การสร้างตารางการบริหารเวลา การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารเวลาในกิจกรรมสำคัญ การรักษาเวลาในการประชุม การติดต่อสื่อสารที่ดี