หลักสูตรสร้างงานที่ได้ผลและคนที่เป็นสุขด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงบวก [Code 2560-043]

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการใช้คำถามและ การค้นหาเชิงบวกกับเรื่องราวต่างๆ (Appreciative Inquiry: AI) เพื่อพัฒนาทักษะการค้นหาข้อดีที่มีอยู่รอบๆ ตัวกับทุกเป้าหมาย หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การใช้คำถาม และการค้นหาเชิงบวกและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : รู้จักจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงาน พื้นฐานการใช้คำถามและการค้นหาเชิงบวก กระบวนการค้นหาเชิงบวกกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง การโค้ชตามกระบวนการ Appreciative Inquiry (4D) การค้นหาปัญหาและพลิกปัญหาเป็นทางออก การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยค้นหาเชิงบวก

หลักสูตรสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง [Code 2560-042]

วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และสร้าง ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การใช้คำถาม และการค้นหาเชิงบวกและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดหลักสูตร : รู้จักตนเองและผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวกและทัศนคติเชิงบวกต่อ การทำงานร่วมกัน บทบาทและความสำคัญของทีม กระบวนการสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง การโค้ชทีม (Team Coaching) ด้วยจุดแข็งเพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงาน การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Team) ด้วยจุดแข็ง

หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อคนสำราญและงานสำเร็จ Motivate People from GOOD to GREAT [Code 2560-041]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนัก และเกิดความรู้ในการจูงใจตนเอง ผู้อื่น รวมไปถึงการนำทีมไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักและผูกพันของคนในองค์กร รายละเอียดหลักสูตร : เข้าใจมนุษย์ รู้เขา – รู้เรา ความกลัวและความต้องการของคน ก่อฝันปันไฟ… เติมใจเพื่อองค์กร การสร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันพี่น้อง บอกเล่าประสบการณ์…การทำงานเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืน รวมร้อยเคล็ดลับ…สูตรจับความสำเร็จ

หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ Managing Customer Complaint System [Code 2560-020]

วัตถุประสงค์ : ทราบวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และแนวทางประเมินระบบจัดการข้อร้องเรียน ทราบวิธีการรับฟัง ตีความ และเข้าใจความหมายในประเด็นที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น รายละเอียดหลักสูตร : สาเหตุการร้องเรียนจากลูกค้า วิธีการรับฟัง ตีความ และเข้าใจความหมายในประเด็นที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน การประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียน การวัดประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน กรณีศึกษาต่างๆ  และกิจกรรม

หลักสูตรบริการอย่างไรให้เหนือชั้น (Service Excellence) [Code 2560-019]

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการบริหารงานด้านการบริการ ( Service Management) เพื่อให้สามารถวางแผนในการบริหารงานด้านการบริการได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้าน เพื่อให้รู้จักแนวทางในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ เพื่อให้สามารถสร้างระบบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า รายละเอียดหลักสูตร : การกำหนดนโยบายในการบริการ (Service Policy), ความเข้าใจในวงจรบริการ (Service Cycle) แนวทางการสร้างประสบการณ์บริการที่ดี (Customer Delight Experience) การกำหนดจุดสัมผัสในงานบริการ (Service Touch Point) Service Blueprint กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริการลูกค้า ขั้นตอนจัดทำ Service Blueprint,    การกำหนดมาตรฐาน (Setting Service Standard) การวัดและประเมินผลความสำเร็จด้นการบริการ (Service KPI) การสร้างวัฒนธรรมการบริการแก่องค์กร