หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ[Code 2560-021]

หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ[Code 2560-021]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ CSR กับการดำเนินงานของ
  • องค์กร หน่วยงาน และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

  • หลักการ แนวคิด Corporate Social Responsibility : CSR
  • การบริหารความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การนำเครื่องมือทางการจัดการมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญในการดำเนินกิจกรรม CSR
  • วงจรชีวิตของโครงการ CSR
  • เทคนิคการดำเนินโครงการ CSR

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง