หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ[Code 2560-021]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ[Code 2560-021]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ CSR กับการดำเนินงานของ
 • องค์กร หน่วยงาน และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

 • หลักการ แนวคิด Corporate Social Responsibility : CSR
 • การบริหารความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การนำเครื่องมือทางการจัดการมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญในการดำเนินกิจกรรม CSR
 • วงจรชีวิตของโครงการ CSR
 • เทคนิคการดำเนินโครงการ CSR
Previous หลักสูตรการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงสำหรับการบริหารผลงาน[Code 2560-014]
Next หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง