หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]

หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) กับการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

  • หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
  • ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
  • การระบุความเสี่ยงที่สำคัญ
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
  • การติดตามและทบทวนความเสี่ยง

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง