หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) กับการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

 • หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
 • ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
 • การระบุความเสี่ยงที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
 • การติดตามและทบทวนความเสี่ยง
Previous หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ[Code 2560-021]
Next หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Business Planning for Service Organization [Code 2560-023]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง