หลักสูตรเพิ่มผลผลิตด้วยศาสตร์การโค้ช [Code 2560-035]

หลักสูตรเพิ่มผลผลิตด้วยศาสตร์การโค้ช [Code 2560-035]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์โค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงาน
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การโค้ชชิ่งเพื่อการ เพิ่มผลผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • แนวทางการใช้ศาสตร์โค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • การเป็นผู้นำทีมโดยการโค้ช
  • การกำหนดผลลัพธ์จากการโค้ชเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  • การเพิ่มผลผลิตด้วยการฟังและการตั้งคำถามที่ได้ผล
  • การใช้ 4 Is Coaching model ในการสร้างพลังทวีเพื่อ การเพิ่มผลผลิต
  • การเพิ่มผลผลิตด้วยกลยุทธ์การโค้ชเพื่อการบริหารเวลาทอง ของแต่ละวัน

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง