หลักสูตรเพิ่มผลผลิตด้วยศาสตร์การโค้ช [Code 2560-035]

You are here:
 • Course
 • Leadership Coaching / NLP
 • หลักสูตรเพิ่มผลผลิตด้วยศาสตร์การโค้ช [Code 2560-035]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์โค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงาน
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การโค้ชชิ่งเพื่อการ เพิ่มผลผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

 • แนวทางการใช้ศาสตร์โค้ชชิ่งเพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การเป็นผู้นำทีมโดยการโค้ช
 • การกำหนดผลลัพธ์จากการโค้ชเพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การเพิ่มผลผลิตด้วยการฟังและการตั้งคำถามที่ได้ผล
 • การใช้ 4 Is Coaching model ในการสร้างพลังทวีเพื่อ การเพิ่มผลผลิต
 • การเพิ่มผลผลิตด้วยกลยุทธ์การโค้ชเพื่อการบริหารเวลาทอง ของแต่ละวัน
Previous หลักสูตรผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ GREAT Leader as a LEADERSHIP Coach [Code 2560-034]
Next หลักสูตร NLP เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ [Code 2560-036]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง