หลักสูตรฝึกอบรมก้าวสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) [Code 2560-002]

หลักสูตรฝึกอบรมก้าวสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) [Code 2560-002]

You are here:
< Back

ตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA ด้วยการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Coaching)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินองค์กรตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA
  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Coaching)
  • เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในการพัฒนาองค์กรสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Culture)

รายละเอียดหลักสูตร :

  • เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง TQA/SEPA/PMQA เชิงปฏิบัติ (Practical TQA/SEPA/PMQA)
  • กระบวนการและเทคนิคการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Coaching)
  • เทคนิคในการพัฒนาวัฒนธรรมในการพัฒนาองค์กรสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching Culture)

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง