หลักสูตรการจัดทำ Training Roadmap ของหน่วยงานตามกลยุทธ์ขององค์กร[Code 2560-003]

หลักสูตรการจัดทำ Training Roadmap ของหน่วยงานตามกลยุทธ์ขององค์กร[Code 2560-003]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำ Training Roadmap เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตนเองตามกลยุทธ์ขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการจัดทำ Training Roadmap ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แนวทางการจัดทำ Training Roadmap เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตนเองตามกลยุทธ์ขององค์กรได้

รายละเอียดหลักสูตร :

  • การพัฒนาทุนมนุษย์
  • แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกลยุทธ์ขององค์กร
  • วิธีการจัดทำ Training Roadmap ตามกลยุทธ์ขององค์กร ed-hrvatski.com
  • การเขียนโครงการฝึกอบรม
  • การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง