หลักสูตรการจัดทำ Training Roadmap ของหน่วยงานตามกลยุทธ์ขององค์กร[Code 2560-003]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการจัดทำ Training Roadmap ของหน่วยงานตามกลยุทธ์ขององค์กร[Code 2560-003]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางการจัดทำ Training Roadmap เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตนเองตามกลยุทธ์ขององค์กร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการจัดทำ Training Roadmap ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แนวทางการจัดทำ Training Roadmap เพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตนเองตามกลยุทธ์ขององค์กรได้

รายละเอียดหลักสูตร :

 • การพัฒนาทุนมนุษย์
 • แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ตามกลยุทธ์ขององค์กร
 • วิธีการจัดทำ Training Roadmap ตามกลยุทธ์ขององค์กร
 • การเขียนโครงการฝึกอบรม
 • การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล
Previous หลักสูตรฝึกอบรมก้าวสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) [Code 2560-002]
Next หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-011]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง