หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน[Code 2560-005]

หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน[Code 2560-005]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เรื่อง “การเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ”
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้เพื่อควบคุมงานและบริหารกำกับดูแลบุคคลในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทาง รวมทั้งแผนงานต่าง ๆ ในหน่วยงานสามารถเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ความหมายของผู้นำ หัวหน้า และผู้บริหาร
  • บทบาท และทักษะของผู้นำ รูปแบบในการใช้อำนาจของผู้นำ
  • เทคนิคการแก้ไขปัญหา
  • การทำงานเป็นทีมและการพัฒนาทีมงาน
  • การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน
  • เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนาบุคลากร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง