หลักสูตรเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-006]

หลักสูตรเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-006]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวคิดของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการออกแบบระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการประยุกต์ระบบการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

รายละเอียดหลักสูตร :

  • แนวคิดของ 360 – Degree Feedback
  • กระบวนการออกแบบระบบ 360 – Degree Feedback
  • การประยุกต์ใช้ระบบ 360 – Degree Feedback
  • การสร้างปัจจัยการประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติต่าง ๆและการเชื่อมโยงสู่ระบบ 360 – Degree Feedback

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง