หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาคนด้วย Competency Based Learning (CBL) อย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-007]

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาคนด้วย Competency Based Learning (CBL) อย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-007]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจหลักการแนวทางและเทคนิคการพัฒนาคนด้วย Competency Based Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรตามแนวทาง Competency Based Learning ได้อย่างเหมาะสมกับสมรรถนะที่องค์กรของตนกำหนดไว้ เพื่อให้สอดรับกับงานและบุคคล

รายละเอียดหลักสูตร :

  • การพัฒนาคนตาม Competency ที่องค์กรวางไว้
  • การสร้าง Learning Organization VS Competency Based Learning
  • หลักการประเมินและติดตามผลการพัฒนา
  • ฝึกปฏิบัติการสร้างออกแบบและพัฒนาหลักสูตร หรือกิจกรรมด้วย Competency Based Learning

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง