หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล[Code 2560-008]

หลักสูตรเทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล[Code 2560-008]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ความสำคัญและความจำเป็นของการสื่อความ
  • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานต่อ “การสื่อสาร”
  • วงจรการสื่อสาร
  • ระบบการสื่อสารในองค์การ การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
  • อุปสรรคของการสื่อสารเคล็ดลับการขจัดอุปสรรคในการสื่อสาร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง