หลักสูตรทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-009]

หลักสูตรทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-009]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารเวลา
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการบริหารเวลาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร :

  • พื้นฐานสำคัญเรื่องเวลา, การวิเคราะห์เวลา-การใช้เวลา
  • การวางแผนการใช้เวลาเพื่อความสำเร็จ
  • การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย, การจัดงานตามลำดับความสำคัญ
  • การสร้างตารางการบริหารเวลา
  • การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารเวลาในกิจกรรมสำคัญ
  • การรักษาเวลาในการประชุม
  • การติดต่อสื่อสารที่ดี

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง