หลักสูตรทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening Skills[Code 2560-010]

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening Skills[Code 2560-010]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • ทราบและเข้าใจทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร และชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ความสำคัญของการฟัง ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน
  • ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการตั้งคำถาม การตีความ และรับฟังอย่างเข้าใจ
  • กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง