หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-011]

หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-011]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางในการบริหาร ติดตามผล และประเมินทางกลยุทธ์

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ตกผลึก..การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี
  • ปัจจัยสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
  • การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างได้ผล
  • ต่อยอด..เครื่องมือบริหารจัดการเพื่อนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง