หลักสูตรนำองค์กรสู่ความได้เปรียบด้วย Blue Ocean Strategy[Code 2560-012]

หลักสูตรนำองค์กรสู่ความได้เปรียบด้วย Blue Ocean Strategy[Code 2560-012]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจถึงการสร้างขอบเขตอุตสาหกรรมเพื่อสร้างตลาดใหม่
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการสร้างความแตกต่าง ควบคู่กับการลดต้นทุนโดยใช้กรอบการดำเนินการในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า

รายละเอียดหลักสูตร :

  • หลักการและแนวคิด Blue Ocean Strategy (BOS)
  • นวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation)
  • กรอบการวิเคราะห์ Strategy Canvas
  • การนำกลยุทธ์ BOS สู่การปฏิบัติ

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง