หลักสูตรการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard[Code 2560-013]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard[Code 2560-013]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางของ Balanced Scorecard
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร :

 • หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC)
 • กระบวนการจัดทำ BSC
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ใน 4 มุมมองตามแนวคิด BSC
 • การจัดทำแผนที่กลยุทธ์
 • การแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
 • การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
Previous หลักสูตรนำองค์กรสู่ความได้เปรียบด้วย Blue Ocean Strategy[Code 2560-012]
Next หลักสูตรการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงสำหรับการบริหารผลงาน[Code 2560-014]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง