หลักสูตรการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard[Code 2560-013]

หลักสูตรการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard[Code 2560-013]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางของ Balanced Scorecard
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ขององค์กร

รายละเอียดหลักสูตร :

  • หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard (BSC)
  • กระบวนการจัดทำ BSC
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ใน 4 มุมมองตามแนวคิด BSC
  • การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ guarda qui
  • การแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
  • การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง