หลักสูตรการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงสำหรับการบริหารผลงาน[Code 2560-014]

หลักสูตรการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงสำหรับการบริหารผลงาน[Code 2560-014]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของดัชนีชี้วัดได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริง เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะขององค์กรและการทำงานของหน่วยงาน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำดัชนีชี้วัดไปประยุกต์ใช้ในการกำกับแผนการทำงานและบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร :

  • การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ระดับองค์การและหน่วยงาน
  • ความเชื่อมโยงของทิศทางและนโยบายของหน่วยงานกับแนวคิดในการบริหารผลงาน
  • กระบวนการในการบริหารผลงานอย่างได้ผล
  • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และความสามารถขององค์การ หน่วยงาน และพนักงาน
  • การกำหนดเป้าหมายผลงานและการพัฒนาความสามารถพนักงาน

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง