หลักสูตรการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงสำหรับการบริหารผลงาน[Code 2560-014]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริงสำหรับการบริหารผลงาน[Code 2560-014]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของดัชนีชี้วัดได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริง เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะขององค์กรและการทำงานของหน่วยงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำดัชนีชี้วัดไปประยุกต์ใช้ในการกำกับแผนการทำงานและบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร :

 • การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ระดับองค์การและหน่วยงาน
 • ความเชื่อมโยงของทิศทางและนโยบายของหน่วยงานกับแนวคิดในการบริหารผลงาน
 • กระบวนการในการบริหารผลงานอย่างได้ผล
 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และความสามารถขององค์การ หน่วยงาน และพนักงาน
 • การกำหนดเป้าหมายผลงานและการพัฒนาความสามารถพนักงาน
Previous หลักสูตรการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard[Code 2560-013]
Next หลักสูตรการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ[Code 2560-021]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง