หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ[Code 2560-015]

You are here:
 • Course
 • Process & Productivity Improvement
 • หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ[Code 2560-015]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคของการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้

รายละเอียดหลักสูตร :

 • หลักการและแนวคิด การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การเตรียมตัววางแผน
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • กำหนดแผนงานเริ่มต้น/จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การนำแผนไปปฏิบัติ
 • การทบทวนแผน และการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ
Previous หลักสูตรทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ[Code 2560-009]
Next หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-016]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง