หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ[Code 2560-015]

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ[Code 2560-015]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคของการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้

รายละเอียดหลักสูตร :

  • หลักการและแนวคิด การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  • การเตรียมตัววางแผน
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  • กำหนดแผนงานเริ่มต้น/จัดทำแผนปฏิบัติการ
  • การนำแผนไปปฏิบัติ
  • การทบทวนแผน และการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง