หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-016]

หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-016]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการประยุกต์ใช้ กระบวนการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างเชิงบูรณาการ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับ Double Loop Learning, Dialogue และทักษะการ Reflection

รายละเอียดหลักสูตร :

  • หลักการ (Principle) และรูปแบบ (Model) ของการจัดการความรู้
  • กระบวนการจัดการความรู้  ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • วงจรการเรียนรู้แบบ Single Loop และ Double Loop
  • การพัฒนารูปแบบความคิด และวิสัยทัศน์ร่วม  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
  • เทคนิคการ Dialogue เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นทีม
  • ความสำเร็จในการนำ Knowledge Management และ Learning Organization ไปใช้ในองค์กร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง