หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-016]

You are here:
 • Course
 • Process & Productivity Improvement
 • หลักสูตรเทคนิคการจัดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ[Code 2560-016]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการประยุกต์ใช้ กระบวนการจัดการความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างเชิงบูรณาการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ (Tools) ที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับ Double Loop Learning, Dialogue และทักษะการ Reflection

รายละเอียดหลักสูตร :

 • หลักการ (Principle) และรูปแบบ (Model) ของการจัดการความรู้
 • กระบวนการจัดการความรู้  ทฤษฎีองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • วงจรการเรียนรู้แบบ Single Loop และ Double Loop
 • การพัฒนารูปแบบความคิด และวิสัยทัศน์ร่วม  การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการ Dialogue เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเป็นทีม
 • ความสำเร็จในการนำ Knowledge Management และ Learning Organization ไปใช้ในองค์กร
Previous หลักสูตรเทคนิคการจัดทำและนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ[Code 2560-015]
Next หลักสูตรจัดการกระบวนการอย่างไรให้เหนือชั้น[Code 2560-017]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง