หลักสูตรจัดการกระบวนการอย่างไรให้เหนือชั้น[Code 2560-017]

หลักสูตรจัดการกระบวนการอย่างไรให้เหนือชั้น[Code 2560-017]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการ แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรประเภทต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์หลักการ แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
  • การวางแผนกระบวนการ
  • การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ
  • การออกแบบกระบวนการ
  • มาตรฐานในการทำงาน

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง