หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) [Code 2560-018]

หลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) [Code 2560-018]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • เพื่อให้สามารถนำแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ภาพรวมของการปรับปรุงกระบวนการตามแนวทาง SEPA
  • แนวคิดของ SIPOC Model
  • การนำหลักการ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
  • การวางแผนและทบทวนสภาพปัจจุบัน
  • แนวทางการจัดทำข้อกำหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ
  • แนวทางการจัดทำ As Is Process

 

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง