หลักสูตรบริการอย่างไรให้เหนือชั้น (Service Excellence) [Code 2560-019]

หลักสูตรบริการอย่างไรให้เหนือชั้น (Service Excellence) [Code 2560-019]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการบริหารงานด้านการบริการ ( Service Management)
 • เพื่อให้สามารถวางแผนในการบริหารงานด้านการบริการได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้าน
 • เพื่อให้รู้จักแนวทางในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ
 • เพื่อให้สามารถสร้างระบบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า

รายละเอียดหลักสูตร :

 • การกำหนดนโยบายในการบริการ (Service Policy), ความเข้าใจในวงจรบริการ (Service Cycle)
 • แนวทางการสร้างประสบการณ์บริการที่ดี (Customer Delight Experience)
 • การกำหนดจุดสัมผัสในงานบริการ (Service Touch Point)
 • Service Blueprint กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริการลูกค้า
 • ขั้นตอนจัดทำ Service Blueprint,    การกำหนดมาตรฐาน (Setting Service Standard)
 • การวัดและประเมินผลความสำเร็จด้นการบริการ (Service KPI)
 • การสร้างวัฒนธรรมการบริการแก่องค์กร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง