หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ Managing Customer Complaint System [Code 2560-020]

You are here:
 • Course
 • Service & Team Excellence
 • หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ Managing Customer Complaint System [Code 2560-020]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • ทราบวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และแนวทางประเมินระบบจัดการข้อร้องเรียน
 • ทราบวิธีการรับฟัง ตีความ และเข้าใจความหมายในประเด็นที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร :

 • สาเหตุการร้องเรียนจากลูกค้า
 • วิธีการรับฟัง ตีความ และเข้าใจความหมายในประเด็นที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ
 • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
 • ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน
 • การประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียน
 • การวัดประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน
 • กรณีศึกษาต่างๆ  และกิจกรรม
Previous หลักสูตรบริการอย่างไรให้เหนือชั้น (Service Excellence) [Code 2560-019]
Next หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อคนสำราญและงานสำเร็จ Motivate People from GOOD to GREAT [Code 2560-041]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง