หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ Managing Customer Complaint System [Code 2560-020]

หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ Managing Customer Complaint System [Code 2560-020]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • ทราบวิธีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และแนวทางประเมินระบบจัดการข้อร้องเรียน
  • ทราบวิธีการรับฟัง ตีความ และเข้าใจความหมายในประเด็นที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร :

  • สาเหตุการร้องเรียนจากลูกค้า
  • วิธีการรับฟัง ตีความ และเข้าใจความหมายในประเด็นที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ
  • การบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
  • ขั้นตอนในการจัดการข้อร้องเรียน
  • การประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียน
  • การวัดประสิทธิภาพในการจัดการข้อร้องเรียน
  • กรณีศึกษาต่างๆ  และกิจกรรม

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง