หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Business Planning for Service Organization [Code 2560-023]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Business Planning for Service Organization [Code 2560-023]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ทราบหลักการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจ
 • เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่
 • เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ จัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป
 • เพื่อทราบหลักการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

รายละเอียดหลักสูตร :

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ
 • การจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และ
 • แผนการเงิน โดยสังเขป
 • Workshop: กรณีศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ
 • การจัดทำแผนการตลาดบริการของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป
Previous หลักสูตรเทคนิคการบริหารความเสี่ยง [Code 2560-022]
Next หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ (ต่อ) Business Planning for Service Organization [Code 2560-024]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง