หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Business Planning for Service Organization [Code 2560-023]

หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Business Planning for Service Organization [Code 2560-023]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ทราบหลักการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจ
  • เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่
  • เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ จัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป
  • เพื่อทราบหลักการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

รายละเอียดหลักสูตร :

  • การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ
  • การกำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ
  • การจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และ
  • แผนการเงิน โดยสังเขป
  • Workshop: กรณีศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ
  • การจัดทำแผนการตลาดบริการของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง