หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ (ต่อ) Business Planning for Service Organization [Code 2560-024]

หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ (ต่อ) Business Planning for Service Organization [Code 2560-024]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ทราบหลักการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ธุรกิจ และจัดทำแผนธุรกิจ
  • เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่
  • เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ จัดทำแผนการตลาดบริการ แผนการดำเนินงานบริการ และแผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป
  • เพื่อทราบหลักการประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ทำอย่างไรจึงจะเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้อง
  • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน
  • การจัดทำแผนการเงิน
  • การประเมินความคุ้มค่าจากการลงทุน
  • Workshop: กรณีศึกษา การจัดทำแผนการดำเนินงานบริการและ แผนการเงินของธุรกิจใหม่ โดยสังเขป

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง