หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ [Code 2560-026]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ [Code 2560-026]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดบริหารผลงาน (Performance Management System)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

 • ภาพรวมการบริหารผลงาน (Performance Management System)
 • วัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน
 • การบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • วงจรและกระบวนการในการบริหารผลงาน (Performance Planning/Performance Appraisal/Performance Review)
 • โครงสร้างของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และขั้นตอนการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดสมรรถนะ (Competency)
Previous หลักสูตรการวางแผนธุรกิจสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ (ต่อ) Business Planning for Service Organization [Code 2560-024]
Next หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) [Code 2560-027]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง