หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ [Code 2560-026]

หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ [Code 2560-026]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดบริหารผลงาน (Performance Management System)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ภาพรวมการบริหารผลงาน (Performance Management System)
  • วัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน
  • การบริหารผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • วงจรและกระบวนการในการบริหารผลงาน (Performance Planning/Performance Appraisal/Performance Review)
  • โครงสร้างของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และขั้นตอนการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดสมรรถนะ (Competency)

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง