หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) [Code 2560-027]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) [Code 2560-027]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดบริหารผลงาน (Performance Management System)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

 • Workshop : กำหนดโครงสร้างของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดสมรรถนะ (Competency)
 • การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
 • การจัดทำแบบประเมินผลงาน
 • วิธีการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล
 • Workshop : การประเมินผลงาน
 • การนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร
Previous หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ [Code 2560-026]
Next หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [Code 2560-028]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง