หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) [Code 2560-027]

หลักสูตรการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) [Code 2560-027]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักการแนวคิดบริหารผลงาน (Performance Management System)
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดหลักสูตร :

  • Workshop : กำหนดโครงสร้างของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และการกำหนดสมรรถนะ (Competency)
  • การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
  • การจัดทำแบบประเมินผลงาน
  • วิธีการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิผล
  • Workshop : การประเมินผลงาน
  • การนำผลการปฏิบัติงานไปพัฒนาบุคลากร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง