หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [Code 2560-028]

หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [Code 2560-028]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการสร้างความสอดคล้องในทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่ท้าทาย (Massive Action Plan)

รายละเอียดหลักสูตร :

  • เหลียวหลัง แลหน้าทิศทางองค์กร (Firm Direction Review)
  • สร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของ (Creation of the Vision, Mission, Values of Firm)
  • ต่อยอดความสอดคล้องในทิศทาง (Ownership of the Vision, Mission, Values of Firm)
  • กลั่นพลังยกระดับผลงาน: Passion Camp (Internalized & Energized Performance Force with Passion Camp)
  • ทะลายทุกข้อจำกัดด้วย S.M.A.R.T Goal (Destroy the Barrier with S.M.A.R.T Goal)

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง