หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) [Code 2560-029]

หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) [Code 2560-029]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในสร้างสรรค์ความเป็นเจ้าของที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการสร้างความสอดคล้องในทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาแผนปฏิบัติงานที่ท้าทาย (Massive Action Plan)

รายละเอียดหลักสูตร :

  • เชื่อมต่อกระบวนการปฏิบัติ สร้างผลลัพธ์แบบทะลุทะลวง (Articulate Actionable Processes to Breakthrough Performance)
  • สร้างความเป็นไปได้ด้วยแผนปฏิบัติการที่ท้าทาย (Bringing a New Level of Productivity with Massive Action Plan)

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง