หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก [Code 2560-030]

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก [Code 2560-030]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผล
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ความสำคัญของการพัฒนาองค์กร
  • ภาพรวมของการพัฒนาองค์การ
  • กระบวนการในการพัฒนาองค์การ
  • เทคนิคในการพัฒนาองค์การ
  • การใช้ 7S Model ประเมินและวิเคราะห์องค์กร
Previous หลักสูตรพลิกองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ต่อ) [Code 2560-029]
Next หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ) [Code 2560-031]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง