หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ) [Code 2560-031]

หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ) [Code 2560-031]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผล
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • Workshop : การใช้ 7S Model ประเมินและวิเคราะห์องค์กร
  • การประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
  • กลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก
  • การใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาองค์กร
  • แนวทางการรักษาผลการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร
  • Workshop : การใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาองค์กร

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง