หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ) [Code 2560-031]

You are here:
 • Course
 • Enterprise Strategy
 • หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ) [Code 2560-031]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาองค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิผล
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

 • Workshop : การใช้ 7S Model ประเมินและวิเคราะห์องค์กร
 • การประเมินความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 • กลยุทธ์สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยกระบวนการสุนทรียสาธก
 • การใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาองค์กร
 • แนวทางการรักษาผลการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร
 • Workshop : การใช้ทักษะการโค้ชในการพัฒนาองค์กร
Previous หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก [Code 2560-030]
Next หลักสูตรยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย NLP [Code 2560-038]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง