หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน [Code 2560-032]

You are here:
 • Course
 • Leadership Coaching / NLP
 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน [Code 2560-032]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยาการบังคับบัญชา
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคการใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) สำหรับพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

 • ความสำคัญของภาวะผู้นำ
 • คุณสมบัติของผู้นำที่เป็นเลิศ
 • กลไกในการคิด (Model of Communication)
 • การเป็นต้นเหตุ และการเป็นผู้ถูกกระทำ (Cause & Effect)
 • ความปรารถนา 6 ประการของมนุษย์ (6 Core Needs)
 • การสร้างสัมพันธภาพ และความไว้วางใจ (Rapport – Building trust & relationship)
Previous หลักสูตรปลูกความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณด้วย NLP [Code 2560-025]
Next หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (ต่อ) [Code 2560-033]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง