หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน [Code 2560-032]

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน [Code 2560-032]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยาการบังคับบัญชา
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคการใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) สำหรับพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • ความสำคัญของภาวะผู้นำ
  • คุณสมบัติของผู้นำที่เป็นเลิศ
  • กลไกในการคิด (Model of Communication)
  • การเป็นต้นเหตุ และการเป็นผู้ถูกกระทำ (Cause & Effect) click here now
  • ความปรารถนา 6 ประการของมนุษย์ (6 Core Needs)
  • การสร้างสัมพันธภาพ และความไว้วางใจ (Rapport – Building trust & relationship)

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง