หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (ต่อ) [Code 2560-033]

You are here:
 • Course
 • Leadership Coaching / NLP
 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (ต่อ) [Code 2560-033]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยาการบังคับบัญชา
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคการใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) สำหรับพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

 • การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย Agreement Frame
 • Workshop : การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย Agreement Frame
 • การลดสภาวะอารมณ์ลบด้วย Perceptual Position
 • E + R = O สมการสู่ความสำเร็จของผู้นำ
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T Goal
 • เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ BIFF Feedback Method
Previous หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน [Code 2560-032]
Next หลักสูตรผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ GREAT Leader as a LEADERSHIP Coach [Code 2560-034]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง