หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (ต่อ) [Code 2560-033]

หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน (ต่อ) [Code 2560-033]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ในเชิงจิตวิทยาการบังคับบัญชา
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการ และเรียนรู้เทคนิคการใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) สำหรับพัฒนาตนเอง และผู้อื่น
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของแต่ละบุคคล (Soft Skills) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย Agreement Frame
  • Workshop : การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งด้วย Agreement Frame
  • การลดสภาวะอารมณ์ลบด้วย Perceptual Position
  • E + R = O สมการสู่ความสำเร็จของผู้นำ
  • เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T Goal
  • เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแบบ BIFF Feedback Method

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง