หลักสูตรผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ GREAT Leader as a LEADERSHIP Coach [Code 2560-034]

หลักสูตรผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ GREAT Leader as a LEADERSHIP Coach [Code 2560-034]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการโค้ช รวมทั้งเกิดทักษะการโค้ชที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับการบริหารจัดการตามนโยบายขององค์กร สร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและในที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งขององตนเอง ทีมงานและขององค์กรต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร :

  • บทบาทของผู้นำ-ผู้บริหาร-โค้ช
  • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก “ผู้นำ” สู่การเป็น “โค้ช”
  • แนวคิด Heart / Head / Hand สำหรับผู้นำแบบโค้ช
  • การสื่อสาร – การพูดและการฟัง – ของผู้นำแบบโค้ช קישור בתוך הבלוג
  • การโค้ชของผู้นำที่ยอดเยี่ยมในบทบาทของโค้ชเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ – การสร้างภาวะผู้นำในระดับบุคคลและทีม

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง