หลักสูตรคิดข้ามช็อตแล้วก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วย Success Principle & NLP [Code 2560-037]

หลักสูตรคิดข้ามช็อตแล้วก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วย Success Principle & NLP [Code 2560-037]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อดึงศักยภาพและความเป็นผู้นำของตนเอง
  • เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิต
  • เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์

รายละเอียดหลักสูตร :

  • พื้นฐาน Neuro – Linguistic Programming : NLP
  • กำหนดผลลัพธ์ที่เยี่ยมแบบ Jack Canfield Success Principle และ NLP Outcome Setting
  • กลวิธีการกำจัดความกลัว และการเปลี่ยนความเชื่อ
  • เทคนิคการปรับ เปลี่ยน สั่งสมพฤติกรรมแห่งความสำเร็จ
  • การสร้างพลังทวีขยายขนาดความสุขและความสำเร็จ

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง