หลักสูตรยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย NLP [Code 2560-038]

หลักสูตรยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย NLP [Code 2560-038]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององค์กร
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร/วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพในองค์กร
  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายละเอียดหลักสูตร :

  • สมมติฐานเบื้องต้นของ NLP กับค่านิยมขององค์กรที่เป็นเลิศ (Organization Excellence)
  • ทักษะและเครื่องมือสำคัญของ NLP เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  • การรีโปรแกรมการตัดสินใจที่จำกัด (Reprograming Limiting Decisions)
  • การใช้ Trance-formations เพื่อผลการดำเนินงานเป็นเลิศ

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง