หลักสูตรค้นหาจุดแข็งสร้างเป็นจุดแกร่งที่ทรงพลัง [Code 2560-039]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญ ของจุดแข็งของบุคคล
  • เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือเจาะจุดแข็งในการยกระดับ ศักยภาพในการทำงาน
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การค้นหาจุดแข็ง สร้างเป็นจุดแกร่งและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • บทบาทและความสำคัญของจุดแข็งของบุคคล
  • วิธีการทำแบบทดสอบเจาะจุดแข็ง
  • การพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งสู่ความสำเร็จ
  • การโค้ชตนเอง (Self-Coaching) ด้วยจุดแข็ง เพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงาน
  • การเพิ่มศักยภาพของทีมด้วยจุดแข็ง
  • การนำจุดแข็งไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
Previous หลักสูตรคิดข้ามช็อตแล้วก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วย Success Principle & NLP [Code 2560-037]
Next หลักสูตรเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วย NLP [Code 2560-040]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง