หลักสูตรเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วย NLP [Code 2560-040]

หลักสูตรเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลด้วย NLP [Code 2560-040]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้มีทักษะและมุมมองที่การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ดี
  • เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในองค์การได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร :

  • พื้นฐาน Neuro – Linguistic Programming : NLP
  • NLP Presuppositions
  • การวิเคราะห์ปัญหาด้วย NLP S.C.O.R.E. Model
  • เทคนิคการใช้ Cartesian Question ในการตัดสินใจ
  • เคล็ดลับในการใช้ RPM (Rapid Planning Method) สร้างแผนปฏิบัติการที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง