หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อคนสำราญและงานสำเร็จ Motivate People from GOOD to GREAT [Code 2560-041]

You are here:
 • Course
 • Service & Team Excellence
 • หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อคนสำราญและงานสำเร็จ Motivate People from GOOD to GREAT [Code 2560-041]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนัก และเกิดความรู้ในการจูงใจตนเอง ผู้อื่น รวมไปถึงการนำทีมไปสู่เป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักและผูกพันของคนในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร :

 • เข้าใจมนุษย์
 • รู้เขา – รู้เรา
 • ความกลัวและความต้องการของคน
 • ก่อฝันปันไฟ… เติมใจเพื่อองค์กร
 • การสร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันพี่น้อง
 • บอกเล่าประสบการณ์…การทำงานเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืน
 • รวมร้อยเคล็ดลับ…สูตรจับความสำเร็จ
Previous หลักสูตรข้อร้องเรียนลูกค้า จัดการได้อย่างเป็นระบบ Managing Customer Complaint System [Code 2560-020]
Next หลักสูตรสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง [Code 2560-042]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง