หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อคนสำราญและงานสำเร็จ Motivate People from GOOD to GREAT [Code 2560-041]

หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อคนสำราญและงานสำเร็จ Motivate People from GOOD to GREAT [Code 2560-041]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนัก และเกิดความรู้ในการจูงใจตนเอง ผู้อื่น รวมไปถึงการนำทีมไปสู่เป้าหมาย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรักและผูกพันของคนในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร :

  • เข้าใจมนุษย์
  • รู้เขา – รู้เรา
  • ความกลัวและความต้องการของคน
  • ก่อฝันปันไฟ… เติมใจเพื่อองค์กร
  • การสร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันพี่น้อง
  • บอกเล่าประสบการณ์…การทำงานเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืน
  • รวมร้อยเคล็ดลับ…สูตรจับความสำเร็จ

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง