หลักสูตรสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง [Code 2560-042]

หลักสูตรสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง [Code 2560-042]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อองค์กร
  • เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และสร้าง ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การใช้คำถาม และการค้นหาเชิงบวกและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • รู้จักตนเองและผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
  • คุณสมบัติของนักคิดเชิงบวกและทัศนคติเชิงบวกต่อ การทำงานร่วมกัน
  • บทบาทและความสำคัญของทีม
  • กระบวนการสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง
  • การโค้ชทีม (Team Coaching) ด้วยจุดแข็งเพื่อยกระดับศักยภาพในการทำงาน
  • การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Team) ด้วยจุดแข็ง

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง