หลักสูตรสร้างงานที่ได้ผลและคนที่เป็นสุขด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงบวก [Code 2560-043]

You are here:
 • Course
 • Service & Team Excellence
 • หลักสูตรสร้างงานที่ได้ผลและคนที่เป็นสุขด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงบวก [Code 2560-043]
< Back

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการใช้คำถามและ การค้นหาเชิงบวกกับเรื่องราวต่างๆ (Appreciative Inquiry: AI)
 • เพื่อพัฒนาทักษะการค้นหาข้อดีที่มีอยู่รอบๆ ตัวกับทุกเป้าหมาย หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การใช้คำถาม และการค้นหาเชิงบวกและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

 • รู้จักจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงาน
 • พื้นฐานการใช้คำถามและการค้นหาเชิงบวก
 • กระบวนการค้นหาเชิงบวกกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • การโค้ชตามกระบวนการ Appreciative Inquiry (4D)
 • การค้นหาปัญหาและพลิกปัญหาเป็นทางออก
 • การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยค้นหาเชิงบวก
Previous หลักสูตรสร้างทีมเก่งเสริมองค์กรให้แกร่ง [Code 2560-042]

About the author: Dr.Wasit Prombutr

Dr.Wasit Prombutr
ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง