หลักสูตรสร้างงานที่ได้ผลและคนที่เป็นสุขด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงบวก [Code 2560-043]

หลักสูตรสร้างงานที่ได้ผลและคนที่เป็นสุขด้วยเทคนิคการค้นหาเชิงบวก [Code 2560-043]

You are here:
< Back

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการใช้คำถามและ การค้นหาเชิงบวกกับเรื่องราวต่างๆ (Appreciative Inquiry: AI)
  • เพื่อพัฒนาทักษะการค้นหาข้อดีที่มีอยู่รอบๆ ตัวกับทุกเป้าหมาย หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การใช้คำถาม และการค้นหาเชิงบวกและนำไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร :

  • รู้จักจิตวิทยาเชิงบวกในการทำงาน
  • พื้นฐานการใช้คำถามและการค้นหาเชิงบวก
  • กระบวนการค้นหาเชิงบวกกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • การโค้ชตามกระบวนการ Appreciative Inquiry (4D)
  • การค้นหาปัญหาและพลิกปัญหาเป็นทางออก
  • การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยค้นหาเชิงบวก

About the author: Dr.Wasit Prombutr

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงานและเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง