Leading OKR Expert in Thailand
ครบเครื่องเรื่อง OKR ตอบโจทย์จบครบทุกความต้องการ

Life Alignmentor By Dr.Wasit Prombutr เป็นแบรนด์ปรึกษาและโค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) กับ OKR Institute https://okrinstitute.org/okr-partners/

บริการของ  Life Alignmentor  (Life Alignmentor Value Service) เน้นภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมการพัฒนา ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการยกระดับขีดความสามารถ – พัฒนาการจัดการองค์กร และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยการใช้ OKRs สร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ ดำเนินการอย่างสอดคล้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Enable clients to use OKRs build a high – performance culture that is based on Focus, Alignment, and Achievement)

3 บริการที่ตอบกับความต้องการของคุณ:

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Onsite Workshops
 2. การโค้ชแบบ Remote Coaching
 3. การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ OnSite Workshop

บริการแบบ On-Site workshop ครอบคลุมถึงการนำเสนอแบบสรุปต่อผู้บริหาร (Executive overview) เพื่อให้พิจารณาภาพรวมในการนำ OKRs ไปใช้ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site Workshop (สำหรับบุคลากรจำนวน 20 ท่าน/Workshop)

1.1 Workshop: พื้นฐาน (Foundation) และการกำหนด (Setting) OKRs

สาระสำคัญของ Workshop ในเวลา 2 ชั่วโมง ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนาV/MOKRs
 • การพัฒนาTactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs)ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนาShare OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Alignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs
 • การใช้ leading indicators, and lagging indicatorsสำหรับ OKRs
 • การสร้างแรงจูงใจในการบรรลุความสำเร็จตาม OKRs

1.2 OKRs Champions : 

การพัฒนาและโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKRs Champions ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ Implement OKRs องค์กรจะมีสิทธิ์ในการปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์, email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น Handouts, Templates, Software ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

1.3 การโค้ชแบบ Remote Coaching 

การโค้ชแบบ Remote Coaching ในช่วง 3 เดือน ทั้งนี้สามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการ Workshop หรือขยายระยะเวลาของการทำ Remote Coaching ได้ สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

 • การออกแบบ (Set): 

ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Workshop ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  Bidirectional (Top-Down และ Bottom-Up) process

 • กำหนดOKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับOKRs ในภาพรวมขององค์กร

 

 • การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align): 

ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆ ในองค์กร

สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Refining and Aligning the OKRs) :

 • กำหนดShare OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน(Cross-Functional) Alignment) โดยมีการติดตามการ Refining and Aligning the OKRs ผ่านระบบ Online ในช่วงเวลา 2 – 3 สัปดาห์ หลังการออกแบบ (Set) OKRs

 

 • การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve): 

การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

 

2.การโค้ชแบบ Remote Coaching

การโค้ชแบบ Remote Coaching เป็นบริการที่เป็นทางลัด โดยคงสาระสำคัญทั้งหมดเช่นเดียวกันกับ Onsite Workshops แตกต่างที่ใช้ระบบ VDO Conference ในการสื่อสาร

 

3.การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

บริการให้คำปรึกษาระยะเวลา 1 ชั่วโมง (1 hour OKR Consultations) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น

 • ประเมินการนำOKRs ไปใช้ (Quick Assessment)
 • OKR Audit
 • OKR โค้ชชิ่ง (OKR Coaching)
 • การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในการใช้OKRs
 • Q&A เกี่ยวกับ OKRs

 

Leading OKR Expert in Thailand

Life Alignmentor By Dr.Wasit Prombutr ครบเครื่องเรื่อง OKR ตอบโจทย์จบครบทุกความต้องการ