OKRs Implementation Training, Coaching, Consulting

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
Consulting, Training and Coaching

ที่ปรึกษาและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรหรือโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบงาน และเครื่องมือต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

บริการ (Value Service)

พัฒนา ประยุกต์ ปรับเปลี่ยนการพัฒนาการจัดการองค์กรด้วยการใช้ OKRs สร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ ดำเนินการอย่างสอดคล้อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

Enable clients to use OKRs build a high-performance culture that is based on Focus, Alignment, and Achievement”

บริการที่ตอบกับความต้องการของคุณ :

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Onsite Workshops
 2. การโค้ชแบบ Remote Coaching
 3. การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site Workshop

บริการแบบ On-Site workshop ครอบคลุมถึงการนำเสนอแบบสรุปต่อผู้บริหาร (Executive overview) เพื่อให้พิจารณาภาพรวมในการนำ OKRs ไปใช้ การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ On-Site workshop (สำหรับบุคลากรจำนวน 20 ท่าน/Workshop)  และการโค้ชแบบ Remote Coaching ในช่วง 3 เดือน ทั้งนี้สามารถเพิ่มจำนวนครั้งของการ Workshop หรือขยายระยะเวลาของการทำ Remote Coaching ได้ สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

 • การออกแบบ (Set) : ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 • การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) : ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆในองค์กร
 • การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) : การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

Workshop: พื้นฐาน OKRs & Setting OKRs

สาระสำคัญของ Workshop ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนา V/MOKRs
 • การพัฒนา Tactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs) ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนา Share OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Aignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs
 • การใช้ leading indicators, and lagging indicators สำหรับ OKRs
 • การสร้างแรงจูงใจในการบรรลุความสำเร็จตาม OKRs

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น handouts, templates ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Workshop ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  bidirectional (top-down และ bottom-up) process

 • กำหนด OKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับ OKRs ในภาพรวมขององค์กร

สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Refining and Aligning the OKRs) :

 • กำหนด Share OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน  (Cross-Functional) Alignment) โดยมีการติดตามการ Refining and Aligning the OKRs ผ่านระบบ Online ในช่วงเวลา 2 – 3 สัปดาห์ หลังการออกแบบ (Set) OKRs

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

OKR Champions : การพัฒนาและโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ Implement OKRs องค์กรจะมีสิทธิ์ในการปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์, email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

2.การโค้ชแบบ Remote Coaching

การโค้ชแบบ Remote Coaching เป็นบริการที่เป็นทางลัด โดยคงสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับ Onsite Workshops แตกต่างที่ใช้ระบบ VDO Conference ในการสื่อสาร สาระสำคัญครอบคลุม OKRs Cycle ได้แก่

การออกแบบ (Set) : ออกแบบ OKRs ภาคปฏิบัติที่โฟกัสกลยุทธ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

การถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) : ถ่ายทอด OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และสอดคล้องกันระหว่างทีมต่างๆในองค์กร

การทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) : การพัฒนาระบบและวิธีการยกระดับความสำเร็จทั้งระดับทีมและระดับองค์กร

OKR Champions : การพัฒนาและการโค้ชทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions จะมีสิทธิ์ในการ email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

Webinar พื้นฐาน OKRs

สาระสำคัญในเวลา 2 ชั่วโมง ได้แก่

 • Introduction to OKRs
 • การพัฒนา V/MOKRs
 • การพัฒนา Tactic OKRs ที่สอดรับกับกลยุทธ์และ OKRs ระดับองค์กร
 • การพัฒนา Value-based Key Results (KRs) ที่เป็นสิ่งริเริ่ม (Initiatives)
 • พัฒนา Share OKRs ที่สอดคล้องกันทั่วองค์กรแบบ 360º Aignment
 • การใช้ระบบการติดตามและพัฒนา OKRs

ทั้งนี้บริการนี้จะครอบคลุมถึงการเตรียมเอกสาร (Support material) เช่น handouts, templates ฯลฯ เพื่ออำนวยการเรียนรู้สำหรับการนำ OKRs ไปใช้

สาระสำคัญของการออกแบบ (Set) :

หลังจาก Webinar ผู้เข้าอบรมจะยกร่างในกระบวนการทั้งแบบ  bidirectional (top-down และ bottom-up) process

 • กำหนด OKRs ในภาพรวมขององค์กร
 • ทีมแต่ละทีมกำหนด OKRs รายไตมาสของทีมที่สอดรับกับ OKRs ในภาพรวมขององค์กร

สาระสำคัญของการถ่ายทอดให้เกิดการนำไปใช้ที่สอดคล้องกัน (Align) :

 • กำหนด Share OKRs
 • สร้างความมั่นใจในความสอดคล้องระหว่างทีมโดยการใช้ 360º Alignment Tool
 • ตรวจสอบความสอดคล้องแบบคร่อมสายงาน  (Cross-Functional) Alignment)

สาระสำคัญของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ (Achieve) :

เป็นการทำการโค้ชแบบ Remote Coaching เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จ ทั้งนี้กระบวนการนี้จะครอบคลุมถึง

 • การตอบคำถาม
 • ติดตามความคืบหน้า (Track Progress)
 • ให้คำปรึกษาและแนวทาง เทคนิคในการพัฒนาทีมให้สามารถยกระดับความสำเร็จของทีม

OKR Champions : การพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่มีชุดความรู้และทักษะในการอำนวย (Facilitate) กระบวนการนำ OKRs ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในเฟสของการทบทวนและการยกระดับความสำเร็จ OKR Champions จะมีสิทธิ์ในการ email เพื่อถาม – ตอบ การบริหารจัดการในช่วงของการนำ OKRs ไปใช้

3.การให้ปรึกษาระยะสั้นแบบ Office Hours

บริการให้คำปรึกษาระยะเวลา 1 ชั่วโมง (1 hour OKR consultations) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น

 • ประเมินการนำ OKRs ไปใช้ (Quick Assessment)
 • การให้คำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงในการใช้ OKRs
 •  Q&A เกี่ยวกับ OKRs
 • ฯลฯ