ภาคเอกชน

ผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจขอบเขตงาน
1บริษัท เอส เอส เอส ออร์โต้ พาร์ท จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 5 ส. และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2บริษัท ไทยเท็ค คายแอนด์ พาร์ท จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยรวม
3บริษัท ศรีทอง เนม เพลท จำกัดผู้ผลิตป้ายชื่อพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ
4หจก. สหวัฒนา พลาสติก จำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกวินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและการควบคุมต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์
5บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัดผู้แปรรูปข้าวสารวินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการวางแผนและการควบคุมการผลิต
6บริษัท สแตนดาร์ท อินซูเรเตอร์ จำกัดผู้ผลิตอินซูเรเตอร์วินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยรวม
7บริษัท เอ.บี.พี สแตนเลส ฟาสเทนเนอร์ จำกัดผู้ผลิตนักและสกูร สแตนเลส พาร์ท สำหรับ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลดของเสียและการวิเคราะห์รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
8บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลดของเสียและการวางแผนการผลิตแม่พิมพ์
9บริษัท ร้อยเอ็ดยนตรการ จำกัดศูนย์บริการรถยนต์ และศูนย์บริการสินเชื่อรถยนต์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลดรอบระยะเวลาในการให้บริการซ่อม ทำสีรถยนต์ รวมทั้งการวางแผนการบริการ
10บริษัท สตรีม ไอที คอนซัลติ้ง จำกัดบริการและให้คำปรึกษาแนะนำด้าน ไอทีให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
11บริษัท เพลินจิต คอมเทค จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์- ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและประยุกต์ใข้ระบบคุณภาพ TFQS (Mini ISO)
- ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ Balanced Scorecard & KPIs/ การพัฒนาระบบการบริการ (Service Blueprint) การจัดทำค่านิยมองค์กร (Core Value) / การจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหน้าที่ (Core & Functional Competency)/ การจัดทำสมรรถนะแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการผลงาน (Performance Management)
12บริษัท บางกอก ซอร์ฟแวร์ จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และผลิตซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งบริการฝึกอบรมการใช้ซอร์ฟแวร์ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ TFQS (Mini ISO)
13บริษัท จิ้วฮวด จำกัดผู้ผลิตซอสสำหรับปรุงอาหารให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และ GMP
14บริษัท โบว์แพ็ค จำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำดื่มให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
15กลุ่มบริษัท สามมิตร มอเตอร์ จำกัดผู้ผลิตและบริการชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่ให้คำปรึกษาแนะนำในการบูรณาการระบบ 5 ส. ระบบข้อเสนอแนะ และไคเซ็นรวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบที่มีการบูรณาการแล้ว
16PR Logistics Co.,Ltd.ผู้ให้บริการ Logistics ทางแอร์และทางเรือในประเทศ-ต่างประเทศที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ISO 9001 : 2008 และระบบการบริการ
17บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL)นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate)นักวิจัย/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการตลาด (Marketing Plan) ของนิคมอุตสาหกรรมนวนคร (ส่วนต่อขยาย)
18บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ประเทศไทย) จำกัดผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ต่างๆ ให้ธุรกิจในเครือโตโยต้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ (A Supply Chain Service with Toyota Business Group in Domestics and Oversees)ผู้พัฒนาหลักสูตร วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และทำกิจกรรมหลักสูตรบทบาทหัวหน้างาน (Role of Chief) ในหัวข้อผู้นำ ภาวะผู้นำ การพัฒนาทีม การแก้ไขปัญหา การจัดทำแผนปฏิบัติการ การสอนงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback) เพื่อการพัฒนาบุคลากร แก่บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน
19บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดผู้ผลิตรีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเชิงกลยุท์การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วย Balance Scorecard การกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร ระดับฝ่าย ระดับบุคคล และการให้คำแนะนำในการออกแบบการประเมินผล และการบริหารผลงาน (ปี พ.ศ. 2554)
20บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดผู้ผลิตรีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์วิทยากร/ที่ปรึกษา ในการประเมินค่างาน การปรับโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบประเมินและการบริหารผลงาน (ปี พ.ศ. 2555)
21บริษัท พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ (ไทยแลนด์) จำกัดผู้ผลิตรีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์วิทยากร/ที่ปรึกษาในการนำระบบการประเมินผลและการบริหารงานไปสู่การปฏิบัติ (ปี พ.ศ. 2556)
22Rukluke Discovery Learning Co.,Ltd. (RDL)ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ปรึกษาการติดตามประเมินผลกลยุทธ์ RDL, การติดตามประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร
23STS Consumer Products Co.,Ltd.ผู้รับจ้างผลิตสบู่ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ (Business Plan)
24กลุ่มบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิต และผู้บริการด้านการบำรุง รักษาผิวพรรณวิทยากร บรรยายแนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคล
25บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารวิทยากร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร และหน่วยงาน
26บริษัท ดีโบลด์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิต และให้คำปรึกษาด้านตู้ ATM/ADMวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การกำหนดดัชนีชี้วัดและความสำเร็จระดับหน่วยงาน
27โรงพยาบาลเอกชล 1 และโรงพยาบาลเอกชล 2โรงพยาบาลเอกชนวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการสร้างทีม และการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
28บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์วิทยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard การกำหนดดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2556
29บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการด้านขนส่งที่ปรึกษาในการปฏิบัติ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การจัดทำแผนปฏิบัติการ
30โรงพยาบาลเอกชล 2โรงพยาบาลเอกชนวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรบริการอย่างไรให้เหนือชั้น
31The Mall Groupศูนย์การค้าวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการแบ่งปันความรู้ด้วย community of Practice (CoP) (ปี พ.ศ. 2555 และ 2556)
32พัชร สปาธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพวิทยากร/ที่ปรึกษา ในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
33คือหัตถา นวดไทยและสปาธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพวิทยกร/ที่ปรึกษาในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
34ชีวาสปาธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพวิทยากร/ที่ปรึกษาในกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
35บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโทรคมนาคม และการสื่อสารวิทยากรนำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อการกำหนดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน และการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับบุคคล/ตำแหน่ง
36บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและบริการชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร การออกแบบดัชนีชี้วัด ยืนยันการถ่ายทอดดัชนีชี้วัดระดับองค์กร ถึงระดับหน่วยงาน การออกแบบกระบวนการประเมินผลงานและการจ่ายโบนัส
37บริษัทไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัดผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์วิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ทบทวนกลยุทธ์ปี 2556 และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปี 2557
38กลุ่มบริษัท MBKองค์กรเอกชนวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” และ”การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Risk Management : RM)” ของกลุ่มธุรกิจ (Group) และหน่วยธุรกิจ (Business Unit)
39บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จำกัดองค์กรเอกชน- วิทยากรผู้พัฒนาและ Preview หลักสูตรไขพลังเพิ่มผลิตภาพด้วย 6Q (Increased Personal & Team Productivity with 6Q)
- วิทยากรผู้พัฒนาและ Preview หลักสูตร 6Q กับการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและธุรกิจ การงาน (6Q for Enhancing Quality of Life and Work)
- วิทยากรผู้พัฒนาและ Preview หลักสูตร ก้าวสู้วิทยากรในองค์กรที่สอนดีมีพลัง (Train the Internal Trainer for Effective Teaching)
40บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดองค์กรเอกชนวิทยากร (ในนามคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพา) หัวข้อการกำหนดดัชนีชี้วัด การจัดทำแผนปฏิบัจติการ และการบริหารโครงการ โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Management Development Program : MDP)
41บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดองค์กรเอกชนวิทยากร (ในนามคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพา) หัวข้อ Strategic Transformation โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Management Development Program : MDP)
42สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)ส่วนราชการวิทยากร (ในนามมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์) หัวข้อเสริมพลังการจัดการ ให้คนสำราญ งานสำเร็จ โครงการ Capacity Building การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
43บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัดองค์กรเอกชนผู้บริหารศูนย์การค้า Future Park / ZPELLวิทยากรและที่ปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนปฏิบัติการตามแนวทาง TQA
44บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัดองค์กรเอกชนโค้ชและวิทยากรพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างวินัยที่เป็นเลิศแก่คณะผู้บริหาร ด้วยกระบวนการโค้ช (Coaching)
45บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)องค์กรเอกชนโค้ชและวิทยากรพัฒนา DNA การบริการและการโค้ชเพื่อบริการที่เป็นเลิศ
46บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัดองค์กรเอกชนผู้บริหารศูนย์การค้า Future Park / ZPELLวิทยากรและที่ปรึกษาในการนำกลยุทธ์ธุรกิจและแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติและการทบทวนกลยุทธ์ การปรับปรุง/ยกระดับผลการดำเนินงานตามแนวทาง TQA
47บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัดองค์กรเอกชนผู้บริหารศูนย์การค้า Future Park / ZPELLวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบกระบวนการรับฟังความต้องการและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าตามแนวทาง TQA
48AIR LIQUIDE THAILAND LTDองค์กรเอกชนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicators : KPIs)
49Eat Me Groupองค์กรเอกชนผู้บริหารธุรกิจภัตราคาร / ร้านอาหารวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน
50กลุ่มโรงน้ำแข็งกรเดชองค์กรเอกชนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำสำหรับผู้บริหาร
51บริษัท ทีมเทค เวิร์ดไวน์ จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ วิทยากรที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
52บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผักดองสำหรับประกอบอาหาร วิทยาการ/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ จัดทำแผนกลยุทธ์ รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน
53ฝ่าย Trade Finance ธนาคารกสิกรไทย บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมของฝ่าย Trade Finance
54บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด อินดัสเตรียล ปาร์ค วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนา Balanced Scorecard และการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
55บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตไม้อัดสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
56บริษัท มหาจักร ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนา Balanced Scorecard และการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
57บริษัท ระยองไวร์ จำกัด ผู้ผลิตลวดสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
58บริษัท โมเดอร์นโฮมโปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิต จำหน่วยพรม ให้บริการติดตั้งผ้าม่านและผู้ให้บริการซ่อมแซมต่อเติมอาคารรวมถึงบริการอินดัสเตรียล ปาร์ค วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
59บริษัท ไทย แอร์ พอร์ต กราวด์ เซอร์วิส จำกัด (TAGs) บริการขนส่งสัมภาระภาคพื้นดิน วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่กลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรและกระจายดัชนีวัดระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายงานตามแนวทาง TPM (Total Productive Maintenance)
60บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง จำกัด ผู้ประกอบการผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหิน วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดดัชนีชี้วัดจากงานประดับระดับฝ่ายงาน
61บริษัท สยามพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริการทางการเงินแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Scenario Planning และการกำหนดกลยุทธ์สำหรับ Scenario แตะละ Scenario
62บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรเพื่อเชื่อมโยงการปรับปรุงกระบวนการด้วย Value Chain (Phase 1) และการนำกลยุทธไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการทบทวนกลยุทธ์ (Phase 2)
63บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการปรับระบบการบริหารค่าจ้าง และระบบการบริหารผลงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดจากผลงานหลัก หรือ Key Result Area (KRA)
64บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกานการ นำระบบบริหารผลงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดจากผลงานหลัก หรือ Key Result Area (KRA) สู่การปฏิบัติ (Phase 2)
65บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับนักบริหารระดับต้น ปี 2551 / 2552 /2553 รวม 20 รุ่น
66บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันภัย วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับผู้บริหารปี 2553 รุ่นที่ 1 - 3
67NCR Rubber Industrial ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อยางสำหรับอุตสาหกรรม วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ จัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award – TQA
68บริษัท สามมิตร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและบริการชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่ วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ กำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ และทบทวน OFI การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่
69บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ธุรกิจศูนย์การค้า วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการทบทวนวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ จัดทำดัชนีวัดความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรระดับฝ่ายงาน (Phase 1)
70บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ธุรกิจศูนย์การค้า วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการนำ
71Pegeon Industrial (Thailand) Limited. ผ้าทำความสะอาดเอนกประสงค์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเชิงกลยุทธ์ Balanced Scorecard & KPIs แก่ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง
72Chevrolet Sale (Thailand) Limited. ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Balanced Scorecard & KPIs และการปรับปรุงผลการดำเนินงานจากการใช้งานกว่า 50 แห่ง ทั่วประเทศ
73Chevrolet Sale (Thailand) Limited. ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Effective Problem Solving แก่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
74Chevrolet Sale (Thailand) Limited. ศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Managing Service Process แก่ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
75บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดินทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ธุรกิจสิ่งพิมพ์ วิทยากร/ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกจิการกำหนดตัวชี้วัดและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
76บริษัท โตชิบ้า สตอเรจ ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
77บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและเครื่องทำความเย็น ที่ปรึกษาการปรับระบบบริหารค่าจ้าง และระบบการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ ครอบคลุมการทบทวนทิศทางองค์กร การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร ฝ่ายและส่วนงาน การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นทั้งในระดับองค์กร ฝ่ายและส่วนงาน การทบทวนและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
78บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด สุขภัณฑ์ /ก๊อกน้ำ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเชิงกลยุทธ์ Balanced Scorecard & KPIs แก่ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง
79บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จำกัด ธุรกิจขนส่ง วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร ฝ่ายและส่วนงาน
80ฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสำหรับสายการบินและภัตตาคาร วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ จัดทำแผนที่กลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ