หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจขอบเขตงาน
1กรมป่าไม้ส่วนราชการให้คำปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ จ. เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง จ.จันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร เป็นต้น
2ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนราชการวิทยากรสัมนาเชิงปฏิบัติการแผนกลยุทธ์กับความสำเร็จขององค์กร แก่คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3กรมสรรพากรส่วนราชการวิทยากรหัวข้อ Knowledge Management : CoPs
4สำนักงานกรมสรรพากร ภาค 6ส่วนราชการวิทยากรหัวข้อ Knowledge Management : CoPs เพื่อต่อยอดการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
5สำนักงานกรมสรรพากร พื้นที่สุรินทร์ส่วนราชการวิทยากรหัวข้อกลยุทธ์การบริการอย่างเหนือชั้น (บรรยายแก่นักธุรกิจ และข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์)
6สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรสัมนาแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)
7สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล/ตำแหน่ง (Individual KPI)
8สำนักส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ (สสธ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality/Award : PMQA) 7 หมวด
9สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) หมวดที่ 3 (การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หมวดที่ 4 (การจัดทำแผนการจัดการความรู้) และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ (การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน) ของ กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการรักษาพยาบาล กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ กระบวนการควบคุมและป้องกันโรค และกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค
10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนราชการวิทยากรหัวข้อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สู่ความเป็นเลิศ
11สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการปฏิบัติงานราขการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
12สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความสามารถหลักขององค์กร กำหนดความท้าทายและความได้เปรียบขององค์กร ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารการสาธารณสุข (ส.บ.ธ.) สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2555-2558
13สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
14สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการที่ปรึกษา และนักวิจัย วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2554
15สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ (สสธ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการที่ปรึกษา และนักวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
16สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการที่ปรึกษา และนักวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โครงการความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสีย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ 2554
17กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการวิทยากรบรรยาย และสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส่วนราชการในสังกัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
18สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการนักวิจัย ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสถานพยาบาล และเสนอนโยบายในการพัฒนาบริการของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ 2555
19องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วส่วนราการ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)นักวิจัย/ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว
20สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน / บริษัท สแปน คอนซัลแทนต์ จำกัดส่วนราชการ/บริษัทที่ปรึกษาที่ปรึกษาและนักวิจัยในการศึกษา วิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าทางทะเลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง)
21องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ส่วนราชการ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)วิทยากรหัวข้อกลยุทธ์การบริหารอย่างเหนือชั้น
22กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชส่วนราชการวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างวิทยากรทีปรึกษา และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัด การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลเพื่อการประเมินผล และปรับขึ้นเงินเดือน ของหน่วยงานในกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามแนวทางการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)
23กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชส่วนราชการวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อจัดทำตัวแบบองค์กร (Enterprise Model) วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์
24กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ส่วนราชการวิทยากร/ที่ปรึกษาในการประเมิน และพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจสปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
25สำนักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติส่วนราชการวิทยากร/ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรที่มีการบริหารงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
26สำนักงานศาลยุติธรรมส่วนราชการวิทยากร หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารระดับสูง
27สำนักงานศาลยุติธรรมส่วนราชการวิทยากร หลักสูตรการพัฒนากระบวนความคิดของผู้บริหารระดับกลาง
28สำนักบริหารการสาธารณสุข (สบธ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการที่ปรึกษาโครงการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
29สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
30สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ” 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ณ จังหวัดเชียงใหม่
31สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการวิยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ” 19 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2557 โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
32สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสปาเพื่อสุขภาพ” วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2557
33โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกส่วนราชการวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และเครือข่าย”
34องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร)ส่วนราชการวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อบจ.สมุทรสาคร”
35โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)ส่วนราชการวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”
36คุรุสภาส่วนราชการวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”
37สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการ- วิทยากร/ที่ปรึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข
- วิทยากรที่ปรึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
- วิทยากรที่ปรึกษา พัฒนา Roadmap ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559- 2562)
- วิทยากร/ที่ปรึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพระบบการบริการสุขภาพ) สู่กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)
- วิทยากรที่ปรึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดทุกระดับ
- วิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนงานโครงการและติดตามประเมินผล
38กระทรวงยุติธรรมส่วนราชการวิทยากร (ในนามศูนย์วิทย์บริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม) หัวข้อการจัดการเชิงกลยุทธ์ โครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับนักบริหารระดับต้น
39คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บรับหารระดับสูง (CEO) หัวข้อ Change Management
40คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลวิทยากรบรรยายหลักสูตรพั​ฒนาผู้นำด้านบริหารเข​ตสุขภาพระดับชุมชน หัวข้อ LEADERSHIP & ENGAGEMENT
41โรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำยุคใหม่ หัวข้อการจัดทำแผนกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
42กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่วนราชการวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
43สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรนำการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
44สำนักงานอัยการสูงสุดส่วนราชการวิทยากรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง หัวข้อการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
45คุรุสภาส่วนราชการวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 / 2559 / 2560
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สพม.11)ส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสำหรับผู้บริหาร
47สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)ส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตามและประเมินผลโครงการ
48สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)ส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส. หัวข้อการสรุปบทเรียนเพื่อการจัดการความรู้
49สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)ส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส. หัวข้อ การจัดทำผลงานการจัดการองค์ความรู้ (สื่อความรู้ สื่อด้วยใจ)
50สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร
51สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารระดับสูง ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (กบส.ส.) หัวข้อการวางแผนและบริหารโครงการมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
52มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการจัดทำและบริหารโครงการแบบมืออาชีพ (Professional Project Development and Management) รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
53สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขส่วนราชการวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
54สำนักงาน ป.ป.ส.ส่วนราชการวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานการจัดการความรู้ สนง.ป.ป.ส. : การจัดทำผลงานการจัดการความรู้
55การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ให้บริการไฟฟ้านพื้นที่ภูมิภาค ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) Service Blue Print และงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance : QA) และแบ่งปันประสบการณ์ในการกำหนดเส้นทาง (Roadmap) การพัฒนาองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal –SEPA)
56สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
57สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน
58สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Result Based Management (REM) Balanced Scorecard & KPIs ระดับองค์กรถึงระดับบุคคล และการเชื่อมโยงดัชนีชี้วัดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
59สำนักงานบริการสารสนเทศภาครัฐ ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนที่กลยุทธ์ รวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดทั้งในระดับองค์กร
60กระทรวงยุติธรรม (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง) ส่วนราชการระดับกระทรวง วิทยากร/ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พศ. 2551-2555 ของกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการ – หน่วยงานในสังกัดจำนวน 13 หน่วยงาน เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
61กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการ ทีมที่ปรึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2554-2557 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
62กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่วนราชการ ที่ปรึกษาการออกแบบและบริหารผลงาน ครอบคลุมการทบทวนทิศทางองค์กร การทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กรและฝ่ายงาน
63สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการ วิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการมุ่งเน้นผู้รับบริการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
64กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
65กรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี ส่วนราชการ วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตัวแบบการดำเนินงานขององค์กร (Corporate Model) การทบทวนสภาพแวดล้อมระดับองค์กรและฝ่ายงาน
66กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ส่วนราชการ ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการมุ่งเน้นผู้รับบริการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 (การจัดการกระบวนการ)
67กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) การเกณฑ์การบริหารจัดการคุณภาพของภาครัฐ (PMQA) และการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (VFM)
68สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ นักวิจัย/ที่ปรึกษาในโครงการจัดทำตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
69สำนักงาน ปปช. องค์กรอิสระ ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในด้านการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ (Process Improvement)
70สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ สหกรณ์ออมทรัพย์ วิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร
71สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการ วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
72กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกองสนับสนุนสุขภาพและภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
73เทศบาลตำบลสำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการวางแผนและบริหารโครงการ โดยใช้ Logical Framework หรือ Log Frame
74เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ส่วนราชการ วิทยากร/ที่ปรึกษาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทางเกณฑ์ PMQA/LQM และบริหารโครงการ โดยใช้ Logical Framework หรือ Log Frame