หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจขอบเขตงาน
1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติ
2การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาความเหมาะสม –ความเป็นไปได้และการออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
3การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)รัฐวิสาหกิจนักวิจัย ในการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
4การเคหะแห่งชาติ (กคช.)รัฐวิสาหกิจวิทยากรในการสัมมนาเพื่อจัดทำข้อตกลงสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Internal Performance Agreement : IPA) ประจำปี 2555 ระดับฝ่าย กอง และกลุ่มงาน
5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รัฐวิสาหกิจที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการ
6บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)รัฐวิสาหกิจวิทยากร/ ที่ปรึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบงาน ตามเกณฑ์ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจวิทยากรและที่ปรึกษา (ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการบริการ (Service Quality Assurance : SQA)
8ธนาคารอาคารสงเคราะห์รัฐวิสาหกิจวิทยากร จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี 2559
9ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)รัฐวิสาหกิจวิทยากรที่ปรึกษา จัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ปี 2559-2563
10ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจที่ปรึกษาทบทวนการจำแนกกลุ่มลูกค้า และสรุปกลุ่มลูกค้าตามยุทธศาสตร์ รวมถึง เกณฑ์การจำแนกส่วนตลาดและกลุ่มลูกค้า ตามแนวทางเกณฑ์ SEPA
11ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ SEPA